Paper People 2018

ניירות: פום קלמנטייף

כל ההוגים היצירתיים, המנהיגים החברתיים והשבילים הבלתי מתפשרים המעצבים את התרבות כרגע.

PAPER People: Art Hoe Collective

כל ההוגים היצירתיים, המנהיגים החברתיים והשבילים הבלתי מתפשרים המעצבים את התרבות כרגע.

ניירות: הנרי גולדינג

כל ההוגים היצירתיים, המנהיגים החברתיים והשבילים הבלתי מתפשרים המעצבים את התרבות כרגע.

ניירות: מישל וולף

כל ההוגים היצירתיים, המנהיגים החברתיים והשבילים הבלתי מתפשרים המעצבים את התרבות כרגע.